serveis » Cessió i lloguer d'espais

Cessió i lloguer d'espais

Taxa per la utilització d'instal·lacions municipals.

Utilització del Teatre Municipal El Jardí

A - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el registre d’entitats de la ciutat o amb conveni on s’especifiqui col·laboració amb l’Ajuntament, utilització per part d’entitats sense ànim de lucre relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables i utilització per part de Centres Educatius públics (escoles i Instituts) i Centre privats concertats (CP).
Escenari i platea, escenari per assaigs i muntatges, sales d’assaig i saló de descans: Gratuït

B - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part d’entitats o empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables.
Escenari i platea: 160,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
Saló de descans: Gratuït

C - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre i relacionades amb les arts escèniques no inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres escolars i que no estiguin organitzades conjuntament amb l’ajuntament de Figueres.
Escenari i platea: 350,00 euros / 1 sessió i 475,00 euros / 2 sessions
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
Saló de descans: 50,00 euros per sessió

D – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 700,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït
Saló de descans: 100,00 euros per sessió

E – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 1.650,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 400,00 euros per sessió
Saló de descans: 250,00 euros per sessió

F – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 2.200,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 600,00 euros per sessió
Saló de descans: 350,00 euros per sessió


Utilització del servei de taquilles (instal·lació i taquiller/a): 50,00 euros sessió amb un màxim de 3 hores.

La utilització del servei de taquilla podrà ser exempt si l'entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d'ús de les instal·lacions i maquinària. A banda dels imports indicats, en totes les utilitzacions del Teatre, l'entitat el centre o empresa es farà càrrec de les despeses de personal tècnic i de personal de sala necessari segons l'aforament previst i lesnecessitats de l’equipament. Aquest personal és adscrit a l'organització del teatre, imports establerts en aquestes ordenances fiscals (Annex Figueres Escena).

Si hi ha requeriments especials propis de l’acte que requereixin personal i necessitats externes (tècnics, merchandising, taquillatge, càtering, etc), els haurà d’assumir el sol·licitant. El possible personal extern sempre ha d’estar assegurat resentant prèviament la documentació corresponent. El material de l’equipament està inclòs en el preu del lloguer però cal que el manipuli el personal que acreditin els responsables dels equipaments escènics de l’Ajuntament de Figueres. Qualsevol material que no estigui a la fitxa tècnica de l’equipament l’ha d’aportar el sol·licitant amb el vist i plau dels responsables dels equipaments escènics. La neteja està inclosa en el preu del lloguer però, en cas que es comprovi que la brutícia després de l’acte és molt superior als nivells raonables, es podrà aplicar un recàrrec. Qualsevol servei extra de neteja haurà d’anar a càrrec del sol·licitant amb els preus especificats a continuació:


Teatre Municipal el Jardí

 •  3 hores ordinari: 43,50 euros
 •  3 hores festiu: 69,75 euros
 •  6 hores ordinari: 87,00 euros
 •  6 hores festiu: 139,50 euros

Utilització de la sala La Cate

A - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el registre d’entitats de la ciutat o amb conveni on s’especifiqui col·laboració amb l’Ajuntament, utilització per part d’entitats sense ànim de lucre relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables i utilització per part de Centres Educatius públics (escoles i Instituts) i Centre privats concertats (CP).
Escenari i platea i escenari per assaigs i muntatges: Gratuït

B - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part d’entitats o empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables.
Escenari i platea: 60,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït

C - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre i relacionades amb les arts escèniques no inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres escolars i que no estiguin organitzades conjuntament amb l’ajuntament de Figueres.
Escenari i platea: 220,00 euros / 1 sessió i 330,00 euros / 2 sessions
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït

D – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 500,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït

E – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 1.000,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 250,00 euros per sessió

F – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 1.600,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 400,00 euros per sessió

Utilització del servei de taquilles (instal·lació i taquiller/a): 50,00 euros sessió amb un màxim de 3 hores.

La utilització del servei de taquilla podrà ser exempt si l'entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d'ús de les instal·lacions i maquinària. A banda dels imports indicats, en totes les utilitzacions de la Sala, l'entitat el centre o empresa es farà càrrec de les despeses de personal tècnic i de personal de sala necessari segons l'aforament previst i les necessitats de l’equipament. Aquest personal és adscrit a l'organització del teatre, imports establerts en aquestes ordenances fiscals (Annex Figueres Escena). Si hi ha requeriments especials propis de l’acte que requereixin personal i necessitats externes (tècnics, merchandising, taquillatge, càtering, etc), els haurà d’assumir el sol·licitant. El possible personal extern sempre ha d’estar assegurat presentant prèviament la documentació corresponent. El material de l’equipament està inclòs en el preu del lloguer però cal que el manipuli el personal queacreditin els responsables dels equipaments escènics de l’Ajuntament de Figueres. Qualsevol material queno estigui a la fitxa tècnica de l’equipament l’ha d’aportar el sol·licitant amb el vist i plau dels responsables dels equipaments escènics. La neteja està inclosa en el preu del lloguer però, en cas que es comprovi que la brutícia després de l’acte és molt superior als nivells raonables, es podrà aplicar un recàrrec. Qualsevol servei extra de neteja hauràd’anar a càrrec del sol·licitant amb els preus especificats a continuació:


Sala La Cate

 •  2 hores ordinari: 29,00 euros
 •  2 hores festiu: 46,50 euros
 •  4 hores ordinari: 58,00 euros
 •  4 hores festiu: 93,00 euros

Utilització de la sala d'actes Adela Riera de la Biblioteca

A. Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, centres d’ensenyament públics (Escoles I Instituts) I privats concertats Gratuït.

B. Utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats culturals amb finalitats comercials, empresarials i lucratives que no es facin en col·laboració amb l’Ajuntament - 89,50 €/hora.

Utilització dels escenaris d'espectacles

Cessió de mòduls per a la formació d'escenaris per a espectacles a:
Entitats sense ànim de lucre amb seu social a Figueres - gratuït
Particulars i resta d'entitats amb domicili o seu social a Figueres - 5,05 €/m2
Particulars i entitats de tota mena amb seu social fora de Figueres - 12,45 €/m2

Utilització d'altres instal·lacions municipals

1. Sala de Plens, per acte o sessió:

 •     1.1. Tarifa normal - 214,80 €
 •     1.2. Tarifa reduïda - 106,26 €


2. Casa Empordà -33,00 €/hora.

3. Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer:

 • 3.1. Utilització per part d'entitats sense ànim de lucre inscrites alRegistre municipal d'entitats en horari normal d'obertura del centre Fora d'horari normal d'obertura del centre Gratuït - 33,00 €/hora
 • 3.2. Utilització per part d'entitats no inscrites al Registre municipald'entitats - 36,00 €/hora
 • 3.3. Utilització per part d'entitats i empreses privades amb finalitatscomercials, empresarials i lucratives - 66,00 €/hora


4. Resta d'instal.lacions per acte/sessió -158,40 €.

Utilització dels centres cívics municipals

A.- Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre d’entitats de la ciutat.


o Centre Cívic Creu de la Mà:

 •  Sala André Pinadell............................................. Gratuït
 •  Sala reunions...................................................... Gratuït


o Centre Cívic Marca de l’Ham:

 •  Sala Auditori........................................................ Gratuït
 •  Sales reunions..................................................... Gratuït
 •  Sala infantil i juvenil............................................. Gratuït
 •  Sala gent gran..................................................... Gratuït

La gratuïtat es mantindrà sempre i quan la utilització sigui en horari normal d’obertura dels centres cívics. En cas de no ser així, les entitats hauran de fer front a la despesa de consergeria que és de 33,55 € /hora.

B.- Utilització per part d’entitats no inscrites al registre municipal d’entitats que organitzin activitat i/o projectes en relació al civisme, drets civils, cooperació i participació ciutadana conjuntament amb l'Ajuntament de Figueres. Les activitats amb conveni amb l'Ajuntament gaudeixen de gratuïtat.

o Centre Cívic Creu de la Mà:

 • Sala André Pinadell.......................................33,55 EUR hora
 • Sala reunions................................................ 33,55 EUR hora


o Centre Cívic Marca de l’Ham:

 •  Auditori....................................................111,90 EUR sessió, amb un màxim de 3hores, a partir de 3 hores 55,00 EUR més.
 •  Auditori sala tècnica so........................ 201,35 EUR/1 sessió/ 279,70, 2 sessions elmateix dia.
 •  Sales reunions.............................................. 33,55 EUR hora
 •  Sala infantil i juvenil...................................... 33,55 EUR hora

C.- Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.

o Centre Cívic Creu de la Mà:

 •  Sala André Pinadell................................ 111,90 EUR/hora
 •  Sala reunions......................................... 67,10 EUR/hora


o Centre Cívic Marca de l’Ham:

 •  Auditori.......................................... 447,50,80 EUR/per sessió, màxim 3 hores, apartir de 3 hores 134,25 EUR cada hora de més.
 •  Sales reunions........................................ 67,10 EUR/hora
 •  Sala infantil i juvenil................................ 67,10 EUR/hora
 •  Sala gent gran........................................ 67,10 EUR/hora


Aquests preus contemplen servei de consergeria i si s’escau personal de sala.


D.-
Utilització per part d’entitats i empreses privades relacionades amb l’organització d’activitats vinculades amb la participació, cohesió i dinamització social i que tinguin activitats benèfiques demostrables.

o Centre Cívic Creu de la Mà:

 •  Sala André Pinadell............................ 55,95 EUR/sessió, amb un màxim de 3 hores.


o Centre Cívic Marca de l’Ham:

 •  Sala auditori...................................... 223,75 EUR/sessió, amb un màxim de 3 hores,partir de 3 hores, 89,50 EUR cada hora de més.


* Aquests preus contemplen servei de consergeria i si s’escau personal de sala.

Utilització de l'auditori dels Caputxins

A - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, relacionades amb les arts escèniques i inscrites en el registre d’entitats de la ciutat o amb conveni on s’especifiqui col·laboració amb l’Ajuntament, utilització per part d’entitats sense ànim de lucre relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables i utilització per part de Centres Educatius públics (escoles i Instituts) i Centre privats concertats (CP).
Escenari i platea i escenari per assaigs i muntatges: Gratuït

B - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part d’entitats o empreses privades relacionades amb les arts escèniques amb finalitats benèfiques demostrables.
Escenari i platea: 50,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït

C - Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre i relacionades amb les arts escèniques no inscrites en el registre d’entitats de la ciutat i utilització per part d’entitats i empreses privades que realitzin activitats escèniques dirigides a centres escolars i que no estiguin organitzades conjuntament amb l’ajuntament de Figueres.
Escenari i platea: 140,00 euros / 1 sessió i 250,00 euros / 2 sessions
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït

D – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu a la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 300,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: Gratuït

E – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb seu fora la ciutat de Figueres relacionades amb la música o les arts escèniques amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 600,00 euros per sessió
Escenari per assaigs i muntatges: 200,00 euros per sessió

F – Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.
Escenari i platea: 800,00 euros per sessió
Escenari per assaigs o muntatges: 350,00 euros per sessió

Utilització del servei de taquilles (instal·lació i taquiller/a): 50,00 euros sessió amb un màxim de 3 hores.

La utilització del servei de taquilla podrà ser exempt si l'entitat o empresa es fa càrrec del servei, sense dret d'ús de les instal·lacions i maquinària. A banda dels imports indicats, en totes les utilitzacions de la Sala, l'entitat el centre o empresa es farà càrrec de les despeses de personal tècnic i de personal de sala necessari segons l'aforament previst i les necessitats de l’equipament. Aquest personal és adscrit a l'organització del teatre, segons els imports establerts en aquestes ordenances fiscals (Annex Figueres Escena) Si hi ha requeriments especials propis de l’acte que requereixin personal i necessitats externes (tècnics, merchandising, taquillatge, càtering, etc), els haurà d’assumir el sol·licitant. El possible personal extern sempre ha d’estar assegurat presentant prèviament la documentació corresponent. El material de l’equipament està inclòs en el preu del lloguer però cal que el manipuli el personal que acreditin els responsables dels equipaments escènics de l’Ajuntament de Figueres. Qualsevol material que no estigui a la fitxa tècnica de l’equipament l’ha d’aportar el sol·licitant amb el vist i plau dels responsables dels equipaments escènics. La neteja està inclosa en el preu del lloguer però, en cas que es comprovi que la brutícia després de l’acte és molt superior als nivells raonables, es podrà aplicar un recàrrec. Qualsevol servei extra de neteja haurà d’anar a càrrec del sol·licitant amb els preus especificats a continuació.


Auditori Caputxins

 •  2 hores ordinari: 29,00 euros
 •  2 hores festiu: 46,50 euros
 •  5 hores ordinari: 72,50 euros
 •  5 hores festiu: 116,25 euros

 

PER LA UTILITZACIÓ DE LES SALES DE L'ANTIC CONVENT DELS CAPUTXINS:

A- Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre d’entitats, per a realitzar activitats amb finalitat cultural, cívica, social o de promoció econòmica de la ciutat:
Refectori: Gratuït
Sala blava: Gratuït
Claustre: Gratuït
Aules planta baixa: Gratuït

B- Utilització per part de centres públics, col•legis, instituts, universitats i centres privats concertats (CP), per a activitats amb finalitat cultural, cívica, social o de promoció econòmica de la ciutat:
Refectori: Gratuït
Sala blava: Gratuït
Claustre: Gratuït
Aules planta baixa: Gratuït


C- Utilització per organismes comarcals, autonòmics o estatals, per a activitats amb finalitat cultural, cívica, social o de promoció econòmica de la ciutat: 
Refectori: Gratuït
Sala blava: Gratuït
Claustre: Gratuït
Aules planta baixa: Gratuït


D- Utilització per part d’entitats i empreses privades per a activitats amb finalitat cultural, cívica, social o de promoció econòmica de la ciutat.
Refectori: Gratuït
Sala blava: Gratuït
Claustre: Gratuït
Aules planta baixa: Gratuït


La gratuïtat es mantindrà sempre i quan la utilització sigui en horari normal d’obertura. En cas de no ser així, les entitats hauran de fer front a la despesa de consergeria que és de 33,55 EUR /hora.


N- Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats diferents de les definides als apartats anteriors:
Refectori: 67’10 EUR hora
Sala blava: 67’10 EUR hora
Claustre: 67’10 EUR hora
Aules planta baixa: 67’10 EUR hora


En cas d'horari anormal d'obertura, en aquesta taxa de 67,10 EUR/hora ja s'hi contemplen les despeses de consergeria.[annex Figueres escena]


Estaran exempts de pagament de les taxes corresponents al personal tècnic aquelles entitats i/o festivals escènics que programen regularment dintre de la programació d’arts escèniques de l’Ajuntament de Figueres, les entitats que organitzin activitats benèfiques demostrables i els centres educatius públics (escoles i instituts) i els centres privats concertats (CP) de Figueres amb un número de dies limitat d’acord amb el calendari d’ocupació dels equipaments escènics municipals. Les taxes corresponents al personal de sala són obligatòries en tots els casos.

 

Utilització del Molí de l'Anguila

A.- Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre d’entitats de la ciutat que organitzin activitat i/o projectes en relació al civisme, drets civils, cooperació i participació ciutadana.
-Gratuït


B.- Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre d’entitats de la ciutat que organitzin activitats amb conveni amb l'Ajuntament o que tenen la seva seu al Molí de l'Anguila.


C.- Els centres escolars i centres de secundària de Figueres, públics i concertats que organitzin activitats de caràcter educatiu i que ho sol·licitin prèviament, gaudiran d'exempció de les taxes d'utilització.
-Gratuït


D.- Utilització per part d’entitats no inscrites al registre municipal d’entitats que organitzin activitat i/o projectes en relació al civisme, drets civils, cooperació i participació ciutadana conjuntament amb l'Ajuntament de Figueres.

 •  SALA D'ACTES....................................................111,90 EUR sessió, amb un màxim de 3 hores, a partir de 3 hores 55 EUR més.E.-
Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.

 •  SALA D'ACTES.......................................... 223,75 EUR/sessió, amb un màxim de 3 hores, partir de 3 hores, 89,50 EUR cada hora de més.

Utilització del teatre El Bon Pastor

A.- Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre d’entitats de la ciutat que organitzin activitat i/o projectes en relació al civisme, drets civils, cooperació i participació ciutadana.
-Gratuït


B.- Utilització per part d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre d’entitats de la ciutat que organitzin activitats amb conveni amb l’Ajuntament.


C.- Els centres escolars i centres de secundària de Figueres, públics i concertats que organitzin activitats de caràcter educatiu i que ho sol·licitin prèviament, gaudiran d’exempció de les taxes d’utilització.
-Gratuït


D.- Utilització per part d’entitats no inscrites al registre municipal d’entitats que organitzin activitat i/o projectes en relació al civisme, drets civils, cooperació i participació ciutadana conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres.

 • TEATRE....................................................111,90 EUR sessió, amb un màxim de 3 hores, a partir de 3 hores 55 EUR més.
 •  Sales Adjacents....................................................99,00 EUR sessió, amb un màxim de 3 hores, a partir de 3 hores 49,50 EUR més.E.-
Utilització per part d’entitats i empreses privades amb finalitats comercials, empresarials i lucratives.

 • SALA D’ACTES.......................................... 223,75 EUR/sessió, amb un màxim de 3 hores, partir de 3 hores, 89,50 EUR cada.
 • Sales Adjacents....................................................198,00 EUR sessió, amb un màxim de 3 hores, a partir de3 hores 77 EUR més.En totes les utilitzacions del Teatre, l'entitat el centre o empresa, es farà càrrec de les despeses, com a mínim d'un tècnic d'escenari adscrit a l'organització del teatre, i de tot el personal de sala necessari segons l'aforament previst i adscrit també a l'organització del teatre, amb un mínim de 150 euros..

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l’experiència de l’usuari i servei, així com analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació sobre les cookies o bé saber com canviar la configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.